Gotowość do nauki w szkole: Czy sześciolatki są na to gotowe?

Kwestia, czy dziecko w wieku sześciu lat jest przygotowane do rozpoczęcia edukacji szkolnej, często budzi wiele wątpliwości. Mimo że większość dzieci rozpoczyna naukę w szkole podstawowej po osiągnięciu siódmego roku życia, przepisy prawa zezwalają na rozpoczęcie edukacji szkolnej dla sześciolatków. Decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji podejmują rodzice lub opiekunowie dziecka, ale muszą oni przedstawić stosowną opinię potwierdzającą gotowość dziecka do nauki w szkole podstawowej. Oceny takiej dokonują pedagodzy przedszkolni, korzystając jeśli to konieczne z opinii specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przy podejmowaniu decyzji o posyłaniu sześciolatka do szkoły najważniejsze jest uwzględnienie najlepszego interesu dziecka.

Decydujący wpływ na gotowość do nauki w szkole mają różne aspekty rozwoju dziecka. Gotowe do podjęcia nauki powinno być nie tylko intelektualnie, ale też społeczno-emocjonalnie i fizycznie. Odpowiedzialność za ocenę tych elementów spoczywa na nauczycielach przedszkolnych. Podczas oceny brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak: umiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej, samodzielność, sprawność ruchowa i manualna, rozwój mowy, percepcja wzrokowa i słuchowa, pamięć i uwaga, zdolności matematyczne, a także ogólna wiedza dziecka.

Na koniec kwietnia wychowawcy z przedszkola przedstawiają rodzicom wyniki przeprowadzonych diagnoz. Dzięki temu rodzice mają pełny obraz rozwoju swojego dziecka – co już osiągnęło, a nad czym jeszcze trzeba popracować przez następne miesiące. Ocena ta uwzględnia nie tylko rozwój intelektualny sześciolatka, ale również aspekty społeczne, emocjonalne i fizyczne.